Avustukset

Vuoden 2018 kesäseteleiden aikataulusta löytyy tietoa täältä

Nuorisotyön avustukset

Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakunta myöntää sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain avustusta lohjalaisille nuorisotyötä tekeville järjestöille, yhdistyksille, vapaille ryhmille ja yksityishenkilöille. Alla löydät tietoa toiminta-ja kohdeavustuksista, nuorten kesäsetelistä, Nam- avustuksista sekä toimitila-avustuksista.

TOIMINTA-AVUSTUS

Myönnetään lohjalaisille nuorisoyhdistyksille niiden sääntömääräisen ja toimintasuunnitelman mukaisen toiminnan tukemiseen.

Toiminta-avustusta myönnetään sellaisten lohjalaisten nuorisoyhdistysten toimintaan, jotka ovat aloittaneet toimintansa vähintään edellisenä kalenterivuotena.

Toiminta-avustusta voivat saada

 • valtakunnallisen nuorisojärjestön paikallinen henkilöjäsenyyteen perustuva paikallisyhdistys tai aluejärjestö tai siihen verrattava, jonka jäsenistä vähintään 2/3 on alle 29-vuotiaita
 • muu paikallinen rekisteröity yhdistys tai rekisteröimätön henkilöjäsenyyteen perustuva nuorisoyhdistys, jonka jäsenistä 2/3 on alle 29-vuotiaita. Rekisteröimättömältä yhdistykseltä edellytetään kuitenkin, että sillä on säännöt ja sen hallinto, toiminta ja talous on järjestetty kuten rekisteröidyn yhdistyksen ja sen nimenkirjoittajat ovat täysi-ikäisiä.

Toiminta-avustusta ei myönnetä

 • urheilu-, raittius- ja kulttuurijärjestöille
 • verotusoikeuden omaavan yhteisön nuorisotoiminnan tukemiseen
 • ei-lohjalaisille yhdistyksille
 • lakisääteisille oppilaskunnille
 • niille yhdistyksille, joille joku muu kaupungin hallintokunta on myöntänyt toiminta-avustusta

Toiminta-avustusten hakeminen

Avustusta haetaan avustuslomakkeella 31.3. mennessä. Toiminta-avustusta myönnetään ainoastaan hakemuksesta. Lomakkeita saa Lohjan kaupungin kotisivuilta. Myöhässä saapuneita hakemuksia ei oteta huomioon. 

Toiminta-avustuksista päättäminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää toiminta-avustuksista nuorisotoimen päällikön ehdotuksesta ja sivistysjohtajan esityksen pohjalta touko-/kesäkuun kokouksessaan.

Toiminta-avustuksen maksaminen

Toiminta-avustus maksetaan hakijan tilille.

Toiminta-avustuksen käytön seuranta

Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.

KOHDEAVUSTUS

Kohdeavustusta voivat hakea

 • erityisistä syistä toiminta-avustusta nauttiva järjestö, joka toteuttaa normaalitoimintaansa kuulumataonta tai täydentää projektia
 • nuorten vapaat toimintaryhmät, joiden toimintaan osallistuvista henkilöistä 2/3 on alle 29-vuotiaita
 • toiminta-avustuksen hakemisen jälkeen toimintansa aloittava järjestö toiminnan käynnistämisestä aiheutuviin menoihin, ns. starttiavustus
 • koko kaupunkia käsittävä nuorisotoimintaa tekevien järjestöjen yhteistoimintaelin
 • määrättyjen nuorisotoimintaprojektien takia perustettu eri alojen järjestöjen yhteistoimintaryhmä
 • ei-nuorisoyhdistys tai varsinaista nuorisotoimintaa tekevä yhdistys tai muu toimintaryhmä, jonka toimintaprojekti suuntautuu kaikille nuorille avoimeen toimintaan ja joka tapahtuu kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisissa nuorisotiloissa

Kohdeavustusta ei myönnetä

 • urheilu-, raittius- ja kulttuurijärjestöille
 • ei-lohjalaisille järjestöille ja yhdistyksille
 • niille yhdistyksille, joille joku muu kaupungin hallintokunta on myöntänyt kohdeavustusta

Kohdeavustuksen hakeminen

Kohdeavustusta voi hakea ympäri vuoden. Kohdeavustuksia haetaan pääsääntöisesti samalla lomakkeella kuin toiminta-avustuksiakin. Anomus on toimitettava nuorisotoimen päällikölle käsiteltäväksi ja yli 500 euron suuruisissa hakemuksessa kasvatus- ja opetuslautakuntaan valmisteltavaksi vähintään 21 vuorokautta ennen tapahtumaa tai tilaisuutta.

Kohdeavustuksista päättäminen

Kasvatus- ja opetuslautakunta oikeuttaa nuorisotoimen päällikön em. periaatteita noudattaen päättämään saman hakijan enintään 500 euron kohdeavustuksista. Yli 500 euron kohdeavustuksista päättää kasvatus- ja opetuslautakunta.

Kohdeavustuksen käyttäminen

Kohdeavustusta saa käyttää vain ja ainoastaan siihen myönnettyyn tarkoitukseen.

Kohdeavustuksen maksaminen

Avustus maksetaan hyväksyttäviä todisteita vastaan tai sopimuksen mukaisesti taannehtivasti. Kohdeavustus maksetaan hakijan tilille.

Kohdeavustuksen käytön seuranta

Kaupungin viranomaisilla on oikeus tarkistaa avustuksen saajan varainkäyttö ja siihen liittyvät asiakirjat avustusehtojen noudattamisen selvittämiseksi. Mikäli avustusehtoja ei ole noudatettu, voidaan avustus vaatia maksettavaksi takaisin.

NUORTEN KESÄSETELI

Nuorisopalveluiden käyttösuunnitelmassa on vuositasolla varattu määrärahaa kohdennettavaksi nuorten kesäseteliä varten.

Kesäsetelin tarkoituksena on auttaa 15 – 17-vuotiaiden nuorten kesätyöpaikkojen saamista ja aktivoida nuoria itsenäiseen työnhakuun. Kesäsetelijärjestelmällä annetaan nuorille paremmat mahdollisuudet saada ensimmäinen työkokemus ja kokemusta työnhausta. Periaatteena on, että nuori itse hankkii kesätyöpaikan itselleen. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe, kunta, valtio tai yksityinen henkilö.

Vuosittain kesäseteleitä on jaossa 35 kappaletta ja kesäsetelin arvo on 300 euroa. Lohjan kaupunki siis maksaa 300 euroa työnantajalle, joka palkkaa lohjalaisen nuoren töihin kesäsetelillä toukokuun-syyskuun välisenä aikana vähintään kolmen viikon ajaksi. Nuorelle maksetaan työstä vastaavaa palkkaa ja myös lomakorvaukset. Minimipalkka on 300 euroa/netto/kolme viikkoa.

Kesäsetelin hakeminen

Kesäsetelit jaetaan arpomalla. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisesti ja tarkemmista päivämääristä ilmoitetaan vuosittain.

Kesäsetelin arvonta ja lunastus

Kesäsetelit arvotaan ilmoittautumisen yhteydessä. Kesäsetelit arvotaan kaikkien ilmoittautuneiden kesken. Kesäsetelin voittaneille ilmoitetaan asiasta kirjeitse.

Arvonnassa voittaneet nuoret voivat lunastaa kesäsetelin Toimintakeskus Harjulasta, sen jälkeen kun työpaikka on löytynyt. Kesäseteliä noudettaessa nuoren on todistettava henkilöllisyytensä ja mukana on oltava työnantajan allekirjoittama todistus työpaikasta. Kesäsetelit on lunastettava viimeistään toukokuun alkupuolella (päivämäärä ilmoitetaan vuosittain). Mikäli nuori ei työllisty kesäsetelin avulla, lunastamatta jääneet kesäsetelit jaetaan uudelleen (päivämäärä ilmoitetaan vuosittain).

Kesäseteleiden käytön seuranta

Kesäseteleiden käytön seuranta tapahtuu nuorisotyön toimesta. Käytön seurannassa seurataan sitä, että nuori on saanut kesätyöllistämisajaltaan vähintään 300 euroa palkkaa, hänelle on maksettu lomarahat ja että hän työllistynyt vähintään kolmeksi viikoksi.

Lisätietoja kesäsetelistä löydät täältä.

NAM-AVUSTUS eli nuorten alkupääoma menestykseen – avustus

NAM-avustusta voivat hakea kaikki lohjalaiset 13 – 17 – vuotiaat nuoret sekä nuorten ryhmät, joista 2/3 on mainittua ikäryhmää.

NAM-avustus mahdollistaa nuorille rahallisen avustuksen saamisen omien projektien ja ideoiden toteuttamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja mahdollistaa nuorten omaehtoinen tekemällä oppiminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen.

NAM-projekteihin nuoret eivät tarvitse omaa pääomaa, vaan rahoitusta voidaan hakea etukäteen. NAM-avustusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sillä voi tavoitella voittoa. Mahdolliset tulot, kuten pääsylippu- tms. tulot siirretään NAM-avustuksiin käytettäviksi. NAM-projektien toteutusvastuu on nuorilla itsellään, mutta nuorisotyö nimeää kullekin NAM-projektille työntekijöistään vastuuohjaajan, joka ohjaa toimintaa tarvittaessa.

NAM-avustuksen hakeminen

NAM-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Hakemukset toimitetaan sähköisesti (hakemuslomake löytyy nuorilohja.fi) palvelupäällikölle.

NAM-avustuksesta päättäminen

Palvelupäällikkö päättää enintään 500 euron hakemuksen ja yli 500 hakemuksen päättää kasvatus- ja opetuslautakunta palvelupäällikön esityksen pohjalta.

NAM-avustuksen maksaminen

NAM-avustusta ei myönnetä varsinaisena raha-avustuksena, vaan hyväksytyn hakemuksen mukaisiin hankintoihin osallistuu nuorisotyön työntekijä ryhmän tai yksittäisen nuoren kanssa. Hankinnat maksetaan nuorisotyön varoista.

NAM-avustuksen käytön seuranta

Nuorisotyö valvoo avustuksen käyttöä, jotta se kohdistuu hakemuksessa mainittuihin kuluihin.

NAM-LOMAKE

TOIMITILA-AVUSTUS

Nuorisopalveluiden käytössä olevia tiloja voivat varata maksutta käyttöönsä lohjalaiset nuorisotyötä tekevät järjestöt, oppilaitokset, päiväkodit ja opistot. Järjestettävän tilaisuuden tulee olla pääsymaksuton tilaisuus.

Käytössä olevat tilat ovat Mäntynummen nuorisokahvila Kake, Roution nuorisotalo Mesta, keskustan nuorisokahvila Dixi, Virkkalan nuorisokahvila Kake, Ojamon nuorisotalo Klubi, Sammatin nuorisotalo Kellari, Karjalohjan nuorisotalo Katulamppu, Pusulan nuorisotila ja toimintakeskus Harjula.

Tiloja voi vuokrata ja varata toimintakeskus Harjulasta numerosta 050 553 2005.

Tiloja voi varata säännöllisiin käyttövuoroihin tai kertaluontoisiin tilaisuuksiin. Tiloista täytetään käyttövuoroanomus, jonka nuorisotoimen päällikkö hyväksyy. Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilalla käytössä olevia sääntöjä ja ohjeita.

Toimitila-avustuksen hakeminen

Toimitila-avustusta toi hakea ympäri vuoden. Avustuslomakkeita saa toimintakeskus Harjulasta.

 

LISÄTIETOJA Lohjan kaupungin kotisivuilta