Avustukset

Kesäseteli

Yleistä Kesäsetelistä

Lohjan kaupunki jakaa Kesäseteleitä työnantajille, jotka palkkaavat lohjalaisen 15-18 -vuotiaan nuoren töihin vähintään kolmeksi viikoksi touko-elokuun välisenä aikana. Nuoren tulee olla 15-18- vuotias kesätyötä suorittaessaan. Myönnämme yhden kesäsetelin per nuori. Yhden Kesäsetelin arvo on 300 euroa. Edellytyksenä on, että nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkan tulee vastata tehtyä työaikaa. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään 350 euroa. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. Työnantajan tulee noudattaa nuorta työntekijää koskevaa lainsäädäntöä ja oman alan työehtosopimuksia. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe, kunta, valtio tai yksityinen henkilö. Työnantajan tulee varmistaa, että palkattava nuori on lohjalainen. Kesäseteli vähentää työnantajan kesätyöllistämisen kuluja ja parantaa nuorten työllistymistä.

Työsuhteen päätyttyä työnantaja palauttaa Kesäsetelin täytettynä setelissä mainittuun osoitteeseen lokakuun loppuun mennessä. Ohjeiden mukaan palautetusta Kesäsetelistä maksetaan työnantajalle muutaman viikon kuluessa Kesäsetelin arvo 300 €. Seteli tulee täyttää huolellisesti ja mukaan liitteeksi on laitettava palkkatodistus työsuhteen ajalta. Mikäli Kesäseteliä ei palauteta liitteineen määräaikaan mennessä tai Kesäsetelin ehdot eivät täyty, ei Kesäsetelirahoja (300 €) voida maksaa.

Nuorten työntekijöiden työsuhteita ja työaikaa koskevat säännökset löytyvät Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Kesäseteli 2021

Lohjan kaupungin 35 kpl Kesäseteliä jaettiin edellisen vuoden kaltaisesti työnantajille, jotka palkkaavat lohjalaisen nuoren Kesäseteliehtojen mukaisesti töihin. Jaoimme yhteensä 90 Kesäseteliä. Kiitämme Lohjan kaupunkia ja Lohjan Naisten Lastenavustussäätiötä lohjalaisten nuorten kesätyöllistymisen tukemisesta!

Kaikki vuoden 2021 Kesäsetelit on jaettu.

Yhteydenotot ja lisätietoa:
Katri Tamminen
p. 050 313 7222
katri.tamminen@lohja.fi


Nuorisotyön avustukset

Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää nuorisotyön avustuksista. Lautakunta myöntää sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain avustusta lohjalaisille nuorisoyhdistyksille ja muille nuorten kanssa toimiville ryhmille. Avustuksia ovat edellä esitellyn Kesäsetelin lisäksi nuorisotyöpalkinto, NAM-avustus ja Toimitila-avustus.

Nuorisotyöpalkinto

Vuosittain myönnettävän nuorisotyöpalkinnon tarkoituksena on kannustaa ja kiittää palkinnon saajaa siitä myönteisestä ja ansiokkaasta työstä, jota palkinnon saaja on tehnyt lohjalaisen nuorisotyön hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle nuorelle, nuorten vaikuttaja- ja harrasteryhmälle tai sellaiselle yksityisille henkilöille tai tahoille, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet Lohjan kaupungissa tapahtuvaa nuorisotyötä, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tai muutoin edistäneet tai saattaneet muiden tietoisuuteen tai tehneet kuuluisaksi lohjalaisten nuorten osaamista, harrastamista ja tekemistä.

Nuorisotyöpalkinnon saajaa ehdotetaan 30.9. mennessä lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palvelupäällikölle joko kirjeellä tai sähköpostilla. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää nuorisotyöpalkinnon saajan nuorisotyön esityksen pohjalta. Nuorisotyöpalkinto luovutetaan palkinnon saajalle itsenäisyyspäiväjuhlassa. Nuorisotyöpalkinto on suuruudeltaan 300 – 500 euroa. Nuorisotyöpalkinto maksetaan palkinnon saajan tilille.

Nuorten alkupääoma menestykseen eli NAM-avustus

NAM-avustusta voivat hakea kaikki lohjalaiset 13 – 17 -vuotiaat nuoret sekä nuorten ryhmät, joista 2/3 osaa on mainittua ikäryhmää. NAM – avustus mahdollistaa nuorille rahallisen avustuksen saamisen omien projektien ja ideoiden toteuttamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja mahdollistaa nuorten omaehtoinen tekemällä oppiminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen. NAM-hankkeisiin nuoret eivät tarvitse omaa pääomaa, vaan rahoitusta voidaan hakea etukäteen. NAM-avustusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sillä voi tavoitella voittoa. Mahdolliset tulot, kuten pääsylippu- tms. tulot siirretään NAM-avustuksiin uudelleen käytettäviksi. NAM-hankkeiden toteutusvastuu on nuorilla itsellään, mutta nuorisotyö nimeää kullekin NAM-hankkeelle työntekijöistään vastuuohjaajan, joka ohjaa toimintaa tarvittaessa.

NAM-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palvelupäällikölle. Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palvelupäällikkö päättää enintään 500 euron hakemuksen ja yli 500 euron hakemuksen päätöksen tekee lasten, nuorten ja perheiden lautakunta palvelupäällikön esityksen pohjalta.

NAM-avustusta ei myönnetä varsinaisena raha-avustuksena, vaan hyväksytyn hakemuksen mukaisiin hankintoihin osallistuu nuorisotyön työntekijä ryhmän tai yksittäisen nuoren kanssa. Hankinnat maksetaan nuorisotyön varoista. Nuorisotyö valvoo avustuksen käyttöä, jotta se kohdistuu hakemuksessa mainittuihin kuluihin.

Toimitila-avustus

Nuorisotyön käytössä olevia tiloja voivat varata maksutta käyttöönsä lohjalaiset nuorisotyötä tekevät toimijat. Järjestettävän tilaisuuden tulee olla pääsymaksuton. Tiloja voi varata säännöllisiin käyttövuoroihin tai kertaluontoisiin tilaisuuksiin. Tiloista täytetään käyttövuoroanomus. Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilalla käytössä olevia sääntöjä ja ohjeita. Toimitila-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Käyttövuoroanomuksia saa Harjulan tiloihin Harjulasta tai nuorilohja.fi-sivuilta, ja muihin tiloihin Kaupungintalo Monkolasta. Anomus toimitetaan hakupaikkaan eli Harjulaan tai Monkolaan. Toimitila-avustuksesta päättää tilan hallinnoija. Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun.

Käytössä olevat nuorisotilat ovat Mäntynummen Kolo, Roution Mesta, Virkkalan Kake, Ojamon Klubi, Sammatin Kellari, Nummen Bunkkeri, Pusulan Nuokkari, Karjalohjan Katulamppu ja Toimintakeskus Harjula. Harjulan tiloja voi tiedustella Toimintakeskus Harjulasta numerosta 050 5532005 tai 044 3691490. Muiden tilojen varaaminen numerosta 044 3691552.