Avustukset

Kesäseteli

Vuoden 2023 Kesäseteleistä on tulossa tietoa tälle sivulle tammikuun aikana.

Vuoden 2022 Kesäseteleiden palautusaika on päättynyt. Haluamme kiittää lämpimästi kaikkia työnantajia yhteistyöstä tämän vuoden Kesäseteleiden osalta!

Yhteydenotot ja lisätietoa:
Katri Tamminen
p. 050 313 7222
katri.tamminen@lohja.fi

Yleistä Kesäsetelistä

Kesäseteli vähentää työnantajan kesätyöllistämisen kuluja ja parantaa nuorten työllistymistä. Lohjan kaupunki jakaa Kesäseteleitä työnantajille, jotka palkkaavat lohjalaisen nuoren töihin vähintään kolmea kalenteriviikkoa (21 kalenteripäivää) vastaavan ajan touko-elokuun välisenä aikana. Työnantajan ei tarvitse olla lohjalainen tai työpisteen ei tarvitse sijaita Lohjalla. Yhden Kesäsetelin arvo on 300 euroa. Edellytyksenä on, että nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkan tulee vastata tehtyä työaikaa. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään 350 €. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. Työnantajan tulee noudattaa nuorta työntekijää koskevaa lainsäädäntöä ja oman alan työehtosopimuksia. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe, kunta, valtio tai yksityinen henkilö. Työnantajan tulee varmistaa, että palkattava nuori on lohjalainen ja kuuluu määriteltyyn ikäryhmään.

Työsuhteen päätyttyä työnantaja toimittaa pyydetyt tiedot ohjeiden mukaisesti syyskuun loppuun mennessä. Ohjeiden mukaan toimitettujen tietojen perusteella maksetaan työnantajalle muutaman viikon kuluessa Kesäsetelin arvo 300 €. Mikäli tietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä tai Kesäsetelin ehdot eivät täyty, ei Kesäsetelirahoja (300 €) makseta.

Nuorten työntekijöiden työsuhteita ja työaikaa koskevat säännökset löytyvät Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.


Sommarsedel

Sommarsedeln minskar arbetsgivarens löneutgifter för sysselsättningen under sommaren. Lojo stad delar ut Sommarsedlar till arbetsgivare som anställer en ung Lojobo för en period på minst tre kalenderveckor (21 dagar) mellan maj-augusti. Arbetsgivaren behöver inte vara från Lojo eller arbetsplatsen behöver inte vara belägen i Lojo. En sommarsedel är värd 300 €. Den unga betalas en lön som motsvarar arbetet och lönen ska motsvara den arbetade tiden. Den ungas nettolön ska vara minst 350 € inklusive semesterersättning. Arbetsgivaren ska följa lagstiftningen som gäller unga arbetstagare och arbetskollektivavtalen inom området i fråga. Ett privathushåll, en familj, en kommun, staten och en privatperson kan inte fungera som sommarsedelarbetsgivare. Arbetsgivaren ska se till att den unge som ska anställas är från Lojo och tillhör den angivna åldersgruppen.

Arbetsgivaren ska lämna de begärda uppgifterna i enlighet med anvisningarna när anställningen har upphört eller senast i slutet av september. Sommarsedelns värde kommer att betalas ut till företaget inom några veckor för de uppgifter som lämnats i enlighet med anvisningarna. Om sommarsedeln och dess bilagor inte återsänds inom tidsfristen eller villkoren för sommarsedeln inte är uppfyllda, kan sommarsedeln (300 €) inte utbetalas.

Bestämmelser om anställning och arbetstid för unga arbetstagare finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.


Nuorisotyön avustukset

Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää nuorisotyön avustuksista. Lautakunta myöntää sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain avustusta lohjalaisille nuorisoyhdistyksille ja muille nuorten kanssa toimiville ryhmille. Avustuksia ovat edellä esitellyn Kesäsetelin lisäksi nuorisotyöpalkinto, NAM-avustus ja Toimitila-avustus.

Nuorisotyöpalkinto

Vuosittain myönnettävän nuorisotyöpalkinnon tarkoituksena on kannustaa ja kiittää palkinnon saajaa siitä myönteisestä ja ansiokkaasta työstä, jota palkinnon saaja on tehnyt lohjalaisen nuorisotyön hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle nuorelle, nuorten vaikuttaja- ja harrasteryhmälle tai sellaiselle yksityisille henkilöille tai tahoille, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet Lohjan kaupungissa tapahtuvaa nuorisotyötä, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tai muutoin edistäneet tai saattaneet muiden tietoisuuteen tai tehneet kuuluisaksi lohjalaisten nuorten osaamista, harrastamista ja tekemistä.

Nuorisotyöpalkinnon saajaa ehdotetaan 30.9. mennessä nuoriso- ja erityispalveluiden päällikölle joko kirjeellä tai sähköpostilla. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää nuorisotyöpalkinnon saajan nuorisotyön esityksen pohjalta. Nuorisotyöpalkinto luovutetaan palkinnon saajalle itsenäisyyspäiväjuhlassa. Nuorisotyöpalkinto on suuruudeltaan 300–500 euroa. Nuorisotyöpalkinto maksetaan palkinnon saajan tilille.

Nuorten alkupääoma menestykseen eli NAM-avustus

NAM-avustusta voivat hakea kaikki lohjalaiset 13–17 -vuotiaat nuoret sekä nuorten ryhmät, joista 2/3 osaa on mainittua ikäryhmää. NAM-avustus mahdollistaa nuorille rahallisen avustuksen saamisen omien projektien ja ideoiden toteuttamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja mahdollistaa nuorten omaehtoinen tekemällä oppiminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen. NAM-hankkeisiin nuoret eivät tarvitse omaa pääomaa, vaan rahoitusta voidaan hakea etukäteen. NAM-avustusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sillä voi tavoitella voittoa. Mahdolliset tulot, kuten pääsylippu- tms. tulot siirretään NAM-avustuksiin uudelleen käytettäviksi. NAM-hankkeiden toteutusvastuu on nuorilla itsellään, mutta nuorisotyö nimeää kullekin NAM-hankkeelle työntekijöistään vastuuohjaajan, joka ohjaa toimintaa tarvittaessa.

NAM-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palvelupäällikölle. Nuoriso- ja erityispalveluiden päällikkö päättää enintään 500 euron hakemuksen ja yli 500 euron hakemuksen päätöksen tekee lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päällikön esityksen pohjalta.

NAM-avustusta ei myönnetä varsinaisena raha-avustuksena, vaan hyväksytyn hakemuksen mukaisiin hankintoihin osallistuu nuorisotyön työntekijä ryhmän tai yksittäisen nuoren kanssa. Hankinnat maksetaan nuorisotyön varoista. Nuorisotyö valvoo avustuksen käyttöä, jotta se kohdistuu hakemuksessa mainittuihin kuluihin.

Toimitila-avustus

Nuorisotyön käytössä olevia tiloja voivat varata maksutta käyttöönsä lohjalaiset nuorisotyötä tekevät toimijat. Järjestettävän tilaisuuden tulee olla pääsymaksuton. Tiloja voi varata säännöllisiin käyttövuoroihin tai kertaluontoisiin tilaisuuksiin. Tiloista täytetään käyttövuoroanomus. Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilalla käytössä olevia sääntöjä ja ohjeita. Toimitila-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Käyttövuoroanomuksia saa Harjulan tiloihin Harjulasta tai Harjulan verkkosivulta, ja muihin tiloihin Kaupungintalo Monkolasta. Anomus toimitetaan hakupaikkaan eli Harjulaan tai Monkolaan. Toimitila-avustuksesta päättää tilan hallinnoija. Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun.

Käytössä olevat nuorisotilat ovat Mäntynummen Kolo, Roution Mesta, Virkkalan Kake, Ojamon Klubi, Sammatin Kellari, Nummen Bunkkeri, Pusulan Nuokkari, Karjalohjan Katulamppu ja Toimintakeskus Harjula. Harjulan tiloja voi tiedustella Toimintakeskus Harjulasta numerosta 050 5532005 tai 044 3691490. Muiden tilojen varaaminen numerosta 044 3691552.