Avustukset

Kaikki vuoden 2023 Kesäsetelit on myönnetty.
Kiitos kaikille kiinnostuksesta Kesäseteliä kohtaan ja halusta työllistää nuoria kesätöihin!

Etsitkö Kesäsetelin palautusohjeita?

Kesäseteli

Vuonna 2023 Kesäseteleitä on jaossa 70 kpl työnantajille, jotka palkkaavat lohjalaisen nuoren Kesäseteliehtojen mukaisesti (lue huolellisesti Yleistä Kesäsetelistä -otsikon alta, päivitetty 1/2023) töihin. Vuonna 2023 Kesäsetelillä palkattavan nuoren tulee työsuhteen voimassaoloajan 15-18-vuotias. Kesäseteleiden rajallisen määrän vuoksi voimme myöntää yhden Kesäsetelin per työnantaja.

Kesäseteleiden haku työnantajille on avoinna 1.2.2023 klo 8:00 – 15.5.2023 klo 9:00 saakka.
Lomake sulkeutuu, kun määritelty määrä hakemuksia on saapunut. Lomake voi aueta uudelleen, jos kaikille hakeneille ei voida myöntää Kesäseteliä, järjestelmään on tehty tuplahakemuksia tai jos saamme lisää Kesäseteleitä jaettavaksi. Tästä linkistä pääset Kesäseteli-hakemukseen.
Lähetämme tiedon Kesäsetelin myöntämisestä sähköpostitse. Käymme hakemuksia läpi viikoittain, yleensä keskiviikkoisin. HUOM: Työnantaja, syötä sähköpostiosoitteesi oikein, niin saat lomakkeen täyttämisestä kopion ja myöhemmin tiedon, jos olet saanut Kesäsetelin.

1.4. alkaen sama työnantaja voi laittaa useampia Kesäseteli-hakemuksia. Päätöstä Kesäsetelin myöntämisestä voi joutua odottamaan aiempaa kauemmin, koska myönnämme niitä tasapuolisesti kaikkien useampia Kesäseteleitä hakevien kesken.

Lohjan kaupungin Nuorisokeskus/Ohjaamo vastaa kaupungin myöntämien Kesäseteleiden jaosta. Toimintaa tukee Lohjan Naisten Lastenavustussäätiö.

Kesäseteli-prosessi lyhyesti

  • ETSI kesätyöllistettävä lohjalainen 15-18-vuotias nuori, jonka kanssa sovit tehtävästä työstä.
  • HAE Kesäseteliä täyttämällä lomake, kysy nuorelta lupa.
  • ODOTA myönnetäänkö Kesäseteli.
  • ILMOITA nuorelle, mikäli Kesäseteli myönnettiin.
  • TEE nuoren kanssa työsopimus ja sovi tarkemmin työhön liittyvistä käytänteistä.
  • KIRJOITA nuorelle työtodistus.
  • PALAUTA Kesäseteli ja palkkalaskelma ohjeiden mukaan.

Yhteydenotot ja lisätietoa
Katri Tamminen
050 313 7222
[email protected]

Yleistä Kesäsetelistä

Lohjan kaupungin jakama Kesäseteli-avustus vähentää työnantajan kesätyöllistämisen kuluja ja parantaa nuorten työllistymistä. Kesäseteleitä myönnetään työnantajille, jotka palkkaavat vuosittain määriteltävään ikäryhmään kuuluvan, lohjalaisen nuoren töihin vähintään kolmea kalenteriviikkoa (21 kalenteripäivää) vastaavaksi ajaksi touko-elokuun välisenä aikana. Työsopimuksen tulee olla voimassa tämän ajan, mutta työsopimuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoinen.

Yhden Kesäsetelin arvo on 300 euroa. Edellytyksenä on, että nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa ja palkan tulee vastata tehtyä työaikaa. Nuorelle maksettavan palkan tulee olla vähintään 350 €. Lisäksi työnantaja maksaa normaalit työnantajamaksut. Työnantajan tulee noudattaa nuorta työntekijää koskevaa lainsäädäntöä ja oman alan työehtosopimuksia. Nuorten työntekijöiden työsuhteita ja työaikaa koskevat säännökset löytyvät Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Työnantajan ei tarvitse olla lohjalainen tai työpisteen ei tarvitse sijaita Lohjalla. Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe, kunta, valtio tai yksityinen henkilö. Työnantajalla tulee olla nuoren lupa Kesäsetelin hakemiseen ja työnantajan tulee kertoa nuorelle, mikäli Kesäseteli on hänen palkkaamisekseen myönnetty. Mikäli nuori palkataan (Kesäseteli-ehdot täyttämällä tavalla) kesätöihin useamman työnantajan toimesta, kuitenkin vain yksi työnantaja voi saada tämän nuoren palkkaamiseen Kesäsetelin. Toisin sanoen yksi Kesäseteli per nuori.

Työnantaja toimittaa palkkalaskelman nuorelle maksetusta palkasta sekä Kesäsetelin viitenumeron työsuhteen päätyttyä tai viimeistään syyskuun loppuun mennessä osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Kesäseteli/Nuorisokeskus, Kullervonkatu 7, 08100 Lohja. Mikäli toimitat tiedot sähköpostitse, tulee tietojen lähettämiseen saada nuoren lupa. Löydät Kesäsetelin viitenumeron sähköpostiviestistä, jossa kerroimme sinulle Kesäsetelin saamisesta. Viesti alkaa ”Teille on myönnetty Kesäseteli viitteellä 123456…” Ohjeiden mukaan toimitettujen tietojen perusteella maksetaan työnantajalle muutaman viikon kuluessa Kesäsetelin arvo 300 €. Mikäli tietoja ei toimiteta määräaikaan mennessä tai Kesäsetelin ehdot eivät täyty, ei Kesäsetelirahoja (300 €) makseta.


Allmänt om Sommarsedel

Sommarsedelsbidrag som Lojo stad delar ut minskar arbetsgivarens sysselsättningskostnader under sommaren och förbättrar sysselsättningen av unga. Sommarsedlar beviljas arbetsgivare som anställer en ung Lojobo i den årligen fastställda åldersgruppen för minst tre kalenderveckor (21 kalenderdagar) under maj–augusti. Anställningsavtalet ska gälla under denna tid, men det behöver inte vara sammanhängande.

Sommarsedeln är värd 300 euro. Förutsättningen är att den unga får lön enligt arbetskollektivavtalet och att lönen motsvarar den arbetade tiden. Den lön som betalas ut till den unga ska vara minst 350 euro. Dessutom står arbetsgivaren för normala arbetsgivaravgifter. Arbetsgivaren ska följa lagstiftningen som gäller unga arbetstagare och arbetskollektivavtalen inom branschen i fråga. Bestämmelser om anställning och arbetstid för unga arbetstagare finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

Arbetsgivaren behöver inte vara från Lojo eller arbetsplatsen vara i Lojo. Privathushåll, familjer, kommuner, staten och privatpersoner kan inte vara arbetsgivare. Arbetsgivaren ska ha den ungas tillstånd att ansöka om en Sommarsedel och arbetsgivaren ska berätta för den unga om Sommarsedeln beviljats för att anställa honom eller henne. Om en ung person anställs (enligt villkoren för Sommarsedeln) som sommarjobbare av flera arbetsgivare, kan dock bara en arbetsgivare få Sommarsedeln för att anställa den unga personen. Det vill säga en Sommarsedel per ung person.

Arbetsgivaren ska lämna en löneuträkning eller ett motsvarande verifikat för den lön som betalats ut till den unga personen och Sommarsedelns referensnummer när anställningen upphört eller senast i slutet av september till [email protected] eller per post till adressen Sommarsedel/Ungdomscentralen, Kullervogatan 7, 08100 Lojo. Om arbetsgivaren lämnar uppgifterna via e-post, ska den unga personen ge sitt tillstånd till att uppgifterna skickas. Sommarsedelns värde på 300 euro betalas ut till arbetsgivaren inom några veckor utifrån de uppgifter som skickats enligt anvisningarna. Om uppgifterna inte skickas inom tidsfristen eller om Sommarsedelns villkor inte uppfylls, betalas Sommarsedeln (300 euro) inte ut.


Nuorisotyön avustukset

Lohjan kaupungin lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää nuorisotyön avustuksista. Lautakunta myöntää sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain avustusta lohjalaisille nuorisoyhdistyksille ja muille nuorten kanssa toimiville ryhmille. Avustuksia ovat edellä esitellyn Kesäsetelin lisäksi nuorisotyöpalkinto, NAM-avustus ja Toimitila-avustus.

Nuorisotyöpalkinto

Vuosittain myönnettävän nuorisotyöpalkinnon tarkoituksena on kannustaa ja kiittää palkinnon saajaa siitä myönteisestä ja ansiokkaasta työstä, jota palkinnon saaja on tehnyt lohjalaisen nuorisotyön hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle nuorelle, nuorten vaikuttaja- ja harrasteryhmälle tai sellaiselle yksityisille henkilöille tai tahoille, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet Lohjan kaupungissa tapahtuvaa nuorisotyötä, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tai muutoin edistäneet tai saattaneet muiden tietoisuuteen tai tehneet kuuluisaksi lohjalaisten nuorten osaamista, harrastamista ja tekemistä.

Nuorisotyöpalkinnon saajaa ehdotetaan 30.9. mennessä nuorisotyön päällikölle joko kirjeellä tai sähköpostilla. Lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päättää nuorisotyöpalkinnon saajan nuorisotyön esityksen pohjalta. Nuorisotyöpalkinto luovutetaan palkinnon saajalle itsenäisyyspäiväjuhlassa. Nuorisotyöpalkinto on suuruudeltaan 300–500 euroa. Nuorisotyöpalkinto maksetaan palkinnon saajan tilille.

Nuorten alkupääoma menestykseen eli NAM-avustus

NAM-avustusta voivat hakea kaikki lohjalaiset 13–17 -vuotiaat nuoret sekä nuorten ryhmät, joista 2/3 osaa on mainittua ikäryhmää. NAM-avustus mahdollistaa nuorille rahallisen avustuksen saamisen omien projektien ja ideoiden toteuttamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja mahdollistaa nuorten omaehtoinen tekemällä oppiminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen. NAM-hankkeisiin nuoret eivät tarvitse omaa pääomaa, vaan rahoitusta voidaan hakea etukäteen. NAM-avustusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sillä voi tavoitella voittoa. Mahdolliset tulot, kuten pääsylippu- tms. tulot siirretään NAM-avustuksiin uudelleen käytettäviksi. NAM-hankkeiden toteutusvastuu on nuorilla itsellään, mutta nuorisotyö nimeää kullekin NAM-hankkeelle työntekijöistään vastuuohjaajan, joka ohjaa toimintaa tarvittaessa.

NAM-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse nuorisotyön päällikölle. Päällikkö päättää enintään 500 euron hakemuksen ja yli 500 euron hakemuksen päätöksen tekee lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päällikön esityksen pohjalta.

NAM-avustusta ei myönnetä varsinaisena raha-avustuksena, vaan hyväksytyn hakemuksen mukaisiin hankintoihin osallistuu nuorisotyön työntekijä ryhmän tai yksittäisen nuoren kanssa. Hankinnat maksetaan nuorisotyön varoista. Nuorisotyö valvoo avustuksen käyttöä, jotta se kohdistuu hakemuksessa mainittuihin kuluihin.

Toimitila-avustus

Nuorisotyön käytössä olevia tiloja voivat varata maksutta käyttöönsä lohjalaiset nuorisotyötä tekevät toimijat. Järjestettävän tilaisuuden tulee olla pääsymaksuton. Tiloja voi varata säännöllisiin käyttövuoroihin tai kertaluontoisiin tilaisuuksiin. Tiloista täytetään tilavarauslomake tai käyttövuoroanomus. Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilalla käytössä olevia sääntöjä ja ohjeita. Toimitila-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Harjulan tilojen tilavarauslomake täytetään Harjulan verkkosivulla ja muiden nuotisotilojen käyttövuoroanomukset saa Kaupungintalo Monkolasta. Toimitila-avustuksesta päättää tilan hallinnoija. Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun.

Käytössä olevat nuorisotilat ovat Mäntynummen Kolo, Roution Mesta, Virkkalan Kake, Ojamon Klubi, Sammatin Kellari, Nummen Bunkkeri, Pusulan Nuokkari, Karjalohjan Katulamppu ja Toimintakeskus Harjula. Harjulan tiloja voi tiedustella Toimintakeskus Harjulasta numerosta 050 5532005 tai 044 3691490. Muiden tilojen varaaminen numerosta 044 3691552. Koulujen yhteydessä olevien tilojen (Roution Mesta, Virkkalan Kake, Ojamon Klubi, Nummen Bunkkeri) varaaminen kyseisen koulun rehtorin tai koulusihteerin kautta.