Nuorisotyön avustukset

Lohjan kaupungin sivistyslautakunta päättää nuorisotyön avustuksista. Lautakunta myöntää sen talousarvioon kohdennetuista rahoista vuosittain avustusta lohjalaisille nuorisoyhdistyksille ja muille nuorten kanssa toimiville ryhmille. Avustuksia ovat Kesäseteli, nuorisotyöpalkinto, NAM-avustus ja Toimitila-avustus.

Kesäseteli

Information på svenska nedan!

Vuoden 2024 Kesäseteleiden haku on päättynyt. Kiitämme hakijoita! Kesäsetelin palautusohjeet olet saanut sähköpostiisi.

Kesäsetelin palautusohje

Työnantaja toimittaa virallisen palkkalaskelman nuorelle maksetusta palkasta sekä Kesäsetelin viitenumeron työsuhteen päätyttyä tai viimeistään syyskuun loppuun mennessä ensisijaisesti e-lomakkeen kautta (linkki tulossa) tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen Kesäseteli/Nuorisokeskus, Kullervonkatu 7, 08100 Lohja. Löydät Kesäsetelin viitenumeron sähköpostiviestistä, jossa kerrottiin Kesäsetelin myöntämisestä.

Kesäsetelin arvo maksetaan työnantajalle elo- ja syyskuun lopussa, jos tiedot palautettiin ohjeiden mukaan ja Kesäsetelin ehdot täyttyivät. Mikäli työnantaja ei toimita tarvittavia tietoja määräaikaan mennessä tai Kesäsetelin ehdot eivät täyttyneet, ei Kesäsetelin arvoa makseta.


Lohjan kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.3.2024 muuttanut Kesäseteleiden jakosääntöön Kesäseteleiden saajien ikäryhmäksi 15-17-vuotiaat. Päivittynyt jakosääntö ei vaikuta jo myönnettyihin Kesäseteleihin. Jakosäännön muutos on päivitetty tälle sivulle 5.3.2024.

Lohjan kaupungin jakama Kesäseteli-avustus vähentää työnantajan kesätyöllistämisen kuluja ja parantaa nuorten työllistymistä. Kesäseteli myönnetään työnantajalle, joka palkkaa 15-17-vuotiaan lohjalaisen nuoren kesätöihin Kesäsetelin ehtojen mukaisesti. Lohjan kaupungin Nuorisokeskus/Ohjaamo vastaa kaupungin myöntämien Kesäseteleiden jaosta.

Kesäseteleiden haku työnantajille on avoinna tiistaista 20.2.2024 klo 13:00 – 31.5.2024 klo 15:00 saakka tunnistautumisen vaativalla Lohjan kaupungin e-lomakkeella (avautuu uuteen välilehteen). Suosittelemme täyttämään hakemuksen huolellisesti yhdessä palkattavan nuoren kanssa. Lähetämme tiedon Kesäsetelin myöntämisestä sähköpostitse, tarkasta roskaposti! Käymme hakemuksia läpi viikoittain, yleensä keskiviikkoisin.

Kesäseteli-prosessi lyhyesti

 • SOVI tehtävästä kesätyöstä lohjalaisen 15-17-vuotiaan nuoren kanssa.
 • HAE Kesäseteliä täyttämällä lomake yhdessä nuoren kanssa.
 • ODOTA myönnetäänkö Kesäseteli.
 • ILMOITA nuorelle, mikäli Kesäseteli myönnettiin.
 • TEHKÄÄ nuoren kanssa työsopimus ja sopikaa tarkemmin työhön liittyvistä käytänteistä.
 • KIRJOITA nuorelle työtodistus.
 • PALAUTA Kesäseteli ja palkkalaskelma syyskuun loppuun mennessä.

Yhteydenotot ja lisätietoa
Katri Tamminen
050 313 7222
[email protected]

Kesäsetelin ehdot

Työnantaja

 • Työnantaja voi saada enintään viisi Kesäseteliä (viiden nuorten palkkaamiseen).
 • Työnantajan ei tarvitse olla lohjalainen eikä työpisteen tarvitse sijaita Lohjalla.
 • Työnantajana ei voi toimia yksityistalous, perhe, kunta, hyvinvointialue, valtio tai yksityinen henkilö.
 • Työnantajalla on nuoren lupa Kesäsetelin hakemiseen ja työnantaja kertoo nuorelle, mikäli Kesäseteli myönnetään hänen palkkaamisekseen.

Työllistettävä nuori

 • Nuori on työsopimuksen voimassaoloajan 15-17-vuotias.
 • Nuori voi saada Kesäsetelin vain yhden kerran (alkaen vuodesta 2024).

Työsuhde ja palkka

 • Nuori on työsuhteessa työnantajaan vähintään 28 kalenteripäivää touko-elokuun välisenä aikana. Työsuhde voi olla yhtäjaksoinen tai niitä voi olla useampia.
 • Nuorelle maksetaan työehtosopimuksen mukaista ja työaikaa vastaavaa palkkaa. Nuoren on saatava vähintään 500 €. Lisäksi työnantaja maksaa työnantajamaksut.
 • Työnantaja noudattaa nuorta työntekijää koskevaa lainsäädäntöä ja oman alansa työehtosopimuksia. Nuorten työntekijöiden työsuhteita ja työaikaa koskevat säännökset löytyvät mm. Työsuojeluhallinnon verkkopalvelusta.

Kesäsetelin maksaminen

 • Kesäsetelin arvo on 300 €.
 • Työnantaja toimittaa nuoren virallisen palkkalaskelman ja Kesäsetelin viitenumeron työsuhteen päätyttyä tai viimeistään syyskuun loppuun mennessä.
 • Kesäsetelin arvo maksetaan elo- ja syyskuun lopussa, jos tiedot palautettiin ohjeiden mukaan ja Kesäsetelin ehdot täyttyivät.

Sommarsedel

Tryck här för att se information på svenska

Sommarsedelsbidrag som Lojo stad delar ut minskar arbetsgivarens sysselsättningskostnader under sommaren och förbättrar sysselsättningen av unga. Sommarsedlar beviljas arbetsgivare som anställer en 15-17-årig ung Lojobo enligt villkoren för Sommarsedeln. Lojo stads Ungdomscentral / Navigator Logo ansvarar för utdelning av Sommarsedlar.

Ansökan om Sommarsedel är öppen för arbetsgivare under den angivna perioden (se detaljer ovan). Vi rekommenderar att du fyller i ansökan noggrant tillsammans med den unge som ska anställas. Vi skickar information om beviljandet av Sommarsedel via e-post, kolla din spam! Vi behandlar ansökningar varje vecka, vanligtvis på onsdagar.

Processen av Sommarsedel i korthet:
1) KOM överens om ett sommarjobb med en 15-17-årig Lojobo.
2) ANSÖK om Sommarsedel genom att fylla i formuläret tillsammans med ungdomen.
3) VÄNTA om Sommarsedel kommer att beviljas.
4) INFORMERA den unge om Sommarsedel beviljats.
5) GÖR ett anställningsavtal med den unge och kom överens om arbetssätt mer i detalj.
6) SKRIVA ett arbetsintyg till den unge.
7) RETURNERA Sommarsedel och lönebeskedet senast i slutet av september.

Sommarsedels villkor

Arbetsgivare
En arbetsgivare kan få högst fem Sommarsedel (för att anställa fem unga).
Arbetsgivaren behöver inte vara från Lojo eller arbetsplatsen vara i Lojo.
Privathushåll, familjer, kommuner, välfärdsområden, staten och privatpersoner kan inte vara arbetsgivare.
Arbetsgivaren ska ha den ungas tillstånd att ansöka om en sommarsedel och arbetsgivaren ska berätta för den unga om sommarsedeln beviljats för att anställa honom eller henne.

En ung person som ska anställas
Den unge ska vara 15-17 år gammal så länge anställningsavtalet gäller.
En ung person kan endast få Sommarsedel en gång (från år 2024).

Anställning och lön
Den unge har ett anställningsförhållande med arbetsgivaren för minst 28 kalenderdagar under maj–augusti. Anställningsförhållandet kan vara kontinuerligt eller det kan vara flera.
Den unge får lön enligt arbetskollektivavtalet och att lönen motsvarar den arbetade tiden. Den lön som betalas ut till den unga ska vara minst 500 €. Dessutom står arbetsgivaren för normala arbetsgivaravgifter.
Arbetsgivaren ska följa lagstiftningen som gäller unga arbetstagare och arbetskollektivavtalen inom branschen i fråga. Bestämmelser om anställning och arbetstid för unga arbetstagare finns på Arbetarskyddsförvaltningens webbtjänst.

Betalning av Sommarsedel
Sommarsedeln är värd 300 euro.
Arbetsgivaren lämnar den unges officiella löneuträkning och Sommarsedelns referensnummer när anställningen upphört eller senast i slutet av september.
Sommarsedelns värde betalas ut till arbetsgivaren i slutet av augusti och september om nödvändiga informationen återsänts enligt instruktionerna och Sommarsedelns villkoren uppfylldes.

Returinstruktioner för Sommarsedel

Arbetsgivaren ska lämna en officiella löneuträkning för den lön som betalats ut till den unga personen och Sommarsedelns referensnummer när anställningen upphört eller senast i slutet av september först och främst genom e-formuläret eller alternativt per post till adressen Sommarsedel/Ungdomscentralen, Kullervogatan 7, 08100 Lojo. Du hittar Sommarsedelns referensnummer i e-post där du fick besked om beviljandet av Sommarsedel. Sommarsedelns värde betalas ut till arbetsgivaren i slutet av augusti och september om nödvändiga informationen återsänts enligt instruktionerna och villkoren uppfylldes. Om uppgifterna inte skickas inom tidsfristen eller om Sommarsedelns villkor inte uppfylls, betalas Sommarsedeln inte ut.

Mer information: Katri Tamminen, 050 313 7222, [email protected]


Nuorisotyöpalkinto

Vuosittain myönnettävän nuorisotyöpalkinnon tarkoituksena on kannustaa ja kiittää palkinnon saajaa siitä myönteisestä ja ansiokkaasta työstä, jota palkinnon saaja on tehnyt lohjalaisen nuorisotyön hyväksi. Palkinto voidaan myöntää joko yksittäiselle nuorelle, nuorten vaikuttaja- ja harrasteryhmälle tai sellaiselle yksityisille henkilöille tai tahoille, jotka ovat ansiokkaasti edistäneet ja tukeneet Lohjan kaupungissa tapahtuvaa nuorisotyötä, nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tai muutoin edistäneet tai saattaneet muiden tietoisuuteen tai tehneet kuuluisaksi lohjalaisten nuorten osaamista, harrastamista ja tekemistä.

Nuorisotyöpalkinnon saajaa ehdotetaan 30.9. mennessä nuorisotyön päällikölle joko kirjeellä tai sähköpostilla. Sivistyslautakunta päättää nuorisotyöpalkinnon saajan nuorisotyön esityksen pohjalta. Nuorisotyöpalkinto luovutetaan palkinnon saajalle itsenäisyyspäiväjuhlassa. Nuorisotyöpalkinto on suuruudeltaan 300–500 euroa. Nuorisotyöpalkinto maksetaan palkinnon saajan tilille.

Nuorten Alkupääoma Menestykseen eli NAM-avustus

NAM-avustusta voivat hakea kaikki lohjalaiset 13–17 -vuotiaat nuoret sekä nuorten ryhmät, joista 2/3 osaa on mainittua ikäryhmää. NAM-avustus mahdollistaa nuorille rahallisen avustuksen saamisen omien projektien ja ideoiden toteuttamiseen. Tavoitteena on tukea nuorten osallisuutta ja mahdollistaa nuorten omaehtoinen tekemällä oppiminen ja sosiaalisen pääoman lisääminen. NAM-hankkeisiin nuoret eivät tarvitse omaa pääomaa, vaan rahoitusta voidaan hakea etukäteen. NAM-avustusta ei tarvitse maksaa takaisin eikä sillä voi tavoitella voittoa. Mahdolliset tulot, kuten pääsylippu- tms. tulot siirretään NAM-avustuksiin uudelleen käytettäviksi. NAM-hankkeiden toteutusvastuu on nuorilla itsellään, mutta nuorisotyö nimeää kullekin NAM-hankkeelle työntekijöistään vastuuohjaajan, joka ohjaa toimintaa tarvittaessa.

NAM-avustusta voi hakea ympäri vuoden. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen toimitetaan kirjeitse tai sähköpostitse nuorisotyön päällikölle. Päällikkö päättää enintään 500 euron hakemuksen ja yli 500 euron hakemuksen päätöksen tekee lasten, nuorten ja perheiden lautakunta päällikön esityksen pohjalta.

NAM-avustusta ei myönnetä varsinaisena raha-avustuksena, vaan hyväksytyn hakemuksen mukaisiin hankintoihin osallistuu nuorisotyön työntekijä ryhmän tai yksittäisen nuoren kanssa. Hankinnat maksetaan nuorisotyön varoista. Nuorisotyö valvoo avustuksen käyttöä, jotta se kohdistuu hakemuksessa mainittuihin kuluihin.

Toimitila-avustus ja nuorisotilojen varaaminen

Toimitila-avustus tarkoittaa, että tilojamme voivat varata maksutta käyttöönsä lohjalaiset nuorisotyölliset toimijat. Järjestettävän tilaisuuden tulee kuitenkin olla osallistujille pääsymaksuton. Toimitila-avustuksesta päättää tilan hallinnoija. Päätöksestä tiedotetaan hakijalle ja hänellä on oikeus muutoksenhakuun.

Toimintakeskus Harjulan tilojen yhteystiedot ja tilavarauslomake Harjulan verkkosivulla.

Nuorisotyön käytössä olevia tiloja ovat Mäntynummen Kolo, Roution Mesta, Virkkalan Kake, Ojamon Klubi, Sammatin Kellari, Nummen Bunkkeri, Pusulan Nuokkari ja Karjalohjan Katulamppu. Tilat ovat varattavissa säännöllisesti tai kertaluontoisesti päihteettömiin tilaisuuksiin. Tilojen käyttäjä sitoutuu noudattamaan tilalla käytössä olevia sääntöjä ja ohjeita. Tilojen lisätiedot ja niiden nuorisotila-ajat löydät Nuorisotilat-sivun kautta. Nuorisotilojen varaaminen on maksullista.

Tila varataan täyttämällä tilavarauslomake. Tilasta vastaava työntekijä vahvistaa tilavarauksen ja sen hinnan lomakkeen tietojen pohjalta. Nuorisotilojen tiedustelut ja tilavarauslomakke tilasta vastaavalta nuoriso-ohjaajalta. Voit myös tulostaa lomakkeen itse. Lomakkeen voi täyttää tietokoneella ennen tulostamista ja allekirjoittamista. Voit täyttää lomakkeen tietokoneella ja toimittaa sen tilasta vastaavalle työntekijälle henkilökohtaisesta sähköpostiosoitteestasi, jolloin allekirjoituksen vuoksi tulostamista ei tarvita.